ALFABETITZACIÓ EN CATALÀ I CASTELLÀ PER ADULTS

Les classes d’alfabetització per a gent gran en català i castellà a Montornès del Vallès, tenen com a objectiu ajudar a les persones amb interès per aprendre a llegir i escriure en català i castellà i millorar la capacitat de lectoescriptura dels que ja dominen una mica la tècnica.
Aquest recurs neix de la voluntat d’oferir un espai educatiu per a gent gran amb l’objectiu de promoure una vida activa en aprenentatges al llarg de la vida. Saber llegir i escriure permet noves formes de comunicar-se i dóna accés a un munt d’informació en estar connectats en societat.
Durant el curs 2013-14 es va obrir un nou grup on s’imparteixen classes instrumentals a petició dels usuaris i usuàries, com ara matemàtiques, geografia, etc.

Aquest és un projecte de l’ajuntament de Montornès del Vallès amb el suport de REIR que aporta l’educadora d’intervenció directa

AULA D’ESTIU A LA ROCA DEL VALLÈS

L’Aula d’Estiu de La Roca del Vallès, és un servei dirigit a grups de nens i nenes de l’Institut del municipi durant el mes de juliol. Aquest és un servei per a realitzar la feina de l’estiu encomanada per la recuperació d’assignatures i resoldre els dubtes que es plantegen en matèria educativa. Tot aquest suport es realitza de manera individualitzada segons les necessitats i el nivell dels alumnes.

CASAL D’ESTIU DE CANOVELLES

Com a projecte socioeducatiu dins el marc del lleure educatiu en la temporada d’estiu, entenem el Casal d’Estiu de Canovelles com un temps de descans merescut amb un munt d’activitats  de lleure, esbarjo i diversió.

Aquest servei assegura el benestar de tots els nens i nenes en risc d’exclusió social del casal i garanteix l’esmorzar i el dinar per a tots ells i elles així com  l’adquisició d’hàbits saludables, el foment de l’esport i la pràctica d’exercici físic adequat a totes les edats.

Tot plegat potencia i facilita espais de participació, comunicació i convivència, on es treballen valors i actituds al voltant del respecte, la cooperació, la solidaritat i el treball en equip.

Aquest és un projecte de REIR en col·laboració amb la Fundació Probitas i l’ajuntament de Canovelles.

ESPAI EL XIULET A L’AMETLLA DEL VALLÈS

L’espai El Xiulet, és un servei de l’ajuntament de l’Ametlla del Vallès i gestionat per REIR des del mes de novembre del 2014 en què rep l’encàrrec des del consistori. El Xiulet (Espai de Suport a Infants, Adolescents i Famílies), s’adreça a infants i adolescents del municipi i funciona com a centre obert on es fa reforç escolar.
Al març del 2016 es va ampliar el servei amb un espai familiar.

Amb aquest servei es pretén que els menors potenciïn la seva socialització i convivència en els àmbits educatius, escolars i familiars millorant les competències acadèmiques i habilitats, els hàbits saludables i reforcin la seva confiança i autoestima. El servei té com a objectiu ser un suport important en l’afavoriment de la conciliació de la vida laboral i familiar.

LA KL@B A CANOVELLES

La kl@b és un centre d’acompanyament juvenil situat a Canovelles. Té una capacitat per a 15 usuaris/àries d’edats compreses entre els 12 i els 16 anys. Una part d’aquestes places, estan reservades al criteri de l’equip educatiu i dels Serveis Socials del municipi.
El projecte d’acompanyament juvenil la Kl@b,  gestionat conjuntament amb el consistori, pretén oferir atenció, orientació i, donar eines i recursos als i les joves usuaris/àries. L’objectiu és, de manera global, holística i tenint en compte tots els factors, recursos i actors que intervenen, oferir acompanyament educatiu fora de l’horari lectiu.

La kl@b ofereix: 
– Acompanyament amb les feines extraescolars.
– Eines i recursos per estructurar el temps d’oci.
– Un espai de contenció emocional on poder treballar amb èxit l’autoestima de cada persona usuària.
– Oferir un ventall de noves possibilitats per a crear els seus propis projectes de vida.

A la Kl@b s’ofereix un acompanyament proactiu, treballant amb les singularitats de cada cas però dins del suport grupal. També mantenim un contacte molt proper amb les famílies per poder treballar els possibles conflictes dins la llar. Gaudim i participem de les activitats lúdiques i educatives del municipi.

La Kl@b és un servei de l’ajuntament de Canovelles gestionat per REIR.

FED (Fem els deures)

Fem Els Deures és un projecte que desenvolupem a Montornès del Vallès amb l’objectiu de millorar el rendiment escolar i la integració socioeducativa dels usuaris mitjançant activitats d’acompanyament i reforç en el procés d’aprenentatge.
Els usuaris són alumnes dels centres educatius de primària i secundària del municipi i provinents de famílies amb especials dificultats socioeconòmiques. Compten amb el suport de la integradora, l’educadora i/o els voluntaris.
S’ofereix a l’espai municipal de la Peixera, el Centre Cultural i el Centre El Satèl·lit.

Fem Els Deures és un projecte de l’Ajuntament de Montornès del Vallès gestionat per REIR.

RAI ESO A CANOVELLES I MONTORNÈS DEL VALLÈS

Aquest projecte neix com a resposta a la necessitat bàsica, i de vegades no satisfeta, de l’alimentació i atenció fora de l’horari escolar. Un projecte dirigit a aquells nois i noies en situació de vulnerabilitat que per realitats familiars diverses no poden ser atesos per llurs familiars ni es poden quedar en el centre educatiu durant l’hora de dinar. Durant aquest servei els usuaris i usuàries poden rebre una alimentació equilibrada i saludable i assistir a tallers sobre nutrició, hàbits de salut o participar en accions i trobades esportives.

En l’actualitat aquest projecta està implementat a Montornès del Vallès i Canovelles i atén a gairebé 70 nois i noies.

Aquest és un projecte de la Fundació Probitas, gestionat per REIR i en col·laboració amb els ajuntaments implicats.

SAI – SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

La funció del SAI (Servei Integral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) és la d’atendre als nens i nenes que es troben en situació de major vulnerabilitat amb la intenció d’afavorir un desenvolupament ple de capacitats a través de l’educació i així garantir el compliment dels seus Drets, recollits a la Convenció sobre els Drets del Nen de les Nacions Unides (1989). Mitjançant un Servei d’Atenció Integral es detecten les necessitats i es proporcionan els recursos d’atenció psicosocial, reforç escolar y suport per accedir a activitats extraescolars, que els permetin establir més i millors relacions amb els seus iguals.

Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració de REIR amb Save The Children i compta amb el suport de l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa” pel curs 2016-17.

SOAF – SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES

El SOAF és un servei d’orientació i acompanyament a les famílies amb l’objectiu de millorar el seu benestar de forma integral. Aquest projecte treballa des de la prevenció i buscant les millors condicions possibles per l’exercici de les funcions parentals de forma positiva. L’objectiu és evitar o minimitzar les conseqüències de contextos i realitats familiars complexes de gestionar.

El projecte té com a finalitat potenciar les habilitats parentals mitjançant mesures d’orientació i suport específic en situacions de conflicte familiar, dificultats psicosocials, risc d’exclusió social i dinàmiques que no afavoreixen l’estabilitat i el benestar familiar.

Aquestes situacions es donen en diverses tipologies de famílies, independentment del seu nivell socioeconòmic, i en qualsevol moment del seu cicle vital. Per això, el servei és de caràcter universal i va dirigit a totes les famílies que requereixen suport .És un programa complementari a tots els serveis que ofereix l’associació.

Els serveis que ofereix el SOAF són:

  • Espai d’Escola de Família.
  • Espai d’Orientació familiar.
  • Acompanyament terapèutic (individual o grupal).
  • Espai Matern-Infantil.
  • Espai de Mediació Familiar.

 

El SOAF és un projecte de REIR amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

REFORÇ ESCOLAR A LA ROCA DEL VALLÈS

El reforç escolar a la Roca del Vallès, és un servei adreçat als nens, nenes i joves de primària i secundària de les escoles de l’Institut de La Roca, que tenen dificultats per a seguir el ritme habitual de les classes, sigui per circumstàncies de l’entorn o personals.
La funció principal del servei consisteix a treballar, de manera lúdica, participativa i atractiva, les tasques acadèmiques tot resolent els dubtes que els puguin sortir així com reorientar aquells hàbits d’estudi que els/les mateixos/es usuaris/àries estiguin utilitzant i que no acaben de ser efectius. Tanmateix, es pretén que aquests infants i joves assoleixin hàbits personals (autonomia, confiança…) i socials (aprendre a treballar en grup, millorar el seu comportament…).
Entenem el reforç escolar no només com un espai de treball, sinó un espai on fomentar aquelles estratègies i eines que fan que el procés d’aprenentatge sigui més fàcil i atractiu, ajudant a l’estudiant a aprendre d’una manera enriquidora, senzilla i adaptada, que desperti el seu interès.

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) DE CARDEDEU

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Cardedeu ofereix atenció psicològica i jurídica dins l’àmbit laboral, social, personal, familiar o qualsevol altre a les dones del municipi. Es tracta d’un servei d’atenció psicològica, no relacionat amb l’àmbit clínic, on es facilita i s’afavoreix el procés de presa de decisions així com la motivació envers el canvi i el creixement personal. És un espai de contenció emocional, seguiment i acompanyament psicològic, amb l’objectiu d’atendre les possibles conseqüències derivades de maltractaments i/o processos de separació conflictius.
És obert a qualsevol dona del municipi derivada dels Serveis Socials bàsics de Cardedeu i està adreçat a aquelles que viuen en situació de violència masclista, en risc de patir-ne o que es troben en situació emocional vulnerable derivada de la desigualtat de gènere.
El SIAD du a terme una primera atenció presencial a les dones que requereixen contenció i orientació psicològica, i fa les derivacions necessàries a altres serveis. El servei compta amb professionals de formació específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere i l’atenció i detecció de situacions de violència masclista.

El Servei d’Informació i Atenció a les dones és un projecte de l’ajuntament de Cardedeu i REIR proporciona l’atenció psicológica.

SIM (Servei Integral al Menor)

El Servei Integral al Menor té com a finalitat atendre i donar resposta a les necessitats dels/de les menors detectades als diferents serveis i que aquests no poden atendre plenament.
Aquest servei suposa una millora en l’atenció als nostres usuaris, ja que una bona orientació acadèmica-laboral i un suport psicòlogic-social, fa que es pugui treballar amb garanties la seva autoestima capacitant-los per a una integració social a tots els nivells.

PROJECTE D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SISE)

El Projecte d’Intervenció Socioeducativa (SISE) neix de la voluntat del consistori de Montornès del Vallès, de gestionar professionalment i amb qualitat els recursos que ja existeixen al territori des d’una vessant més preventiva, així com, del nou model de la cartera de Serveis Socials a on es fa posa en valor donar centralitat als casos i el treball en xarxa.
L’objectiu és millorar l’eficiència i eficàcia dels programes i projectes arrelats al territori mitjançant una nova gestió i coordinació així com amb una organització de noves maneres de relacions, optimitzant els recursos i millorant els processos de treball de totes les àrees participants.
El SISE planteja un tipus d’acompanyament a les famílies des d’una visió global i holística de la situació, suposant a tots els membres de la unitat familiar com a subjectes actius del seu canvi, participació i corresponsabilitat, principis bàsics per a nosaltres per a obtenir uns bons resultats.
Aquest servei complementarà la resta dels oferits des del municipi (SAD, menjador social, RAI-ESO, matern infantil, etc.) i donarà sentit global i integral a les accions treballades. Per a poder dur a terme les accions abans exposades, l’associació posa al servei del consistori:

  • Una educadora social que liderarà el SISE i les accions que se’n desprenguin.
  • Dues integradores socials que intervindran directament amb les famílies, infants, joves o gent gran, mitjançant diferents programes (SAD, “tots a taula”, espai matern infantil, etc.).

 

REIR dóna suport al departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Montornès del Vallès en la implementació del projecte.

TALLER PER A PARES I MARES DE LA ROCA DEL VALLÈS

Aquest és un servei d’orientació i acompanyament a les famílies per potenciar les seves habilitats parentals de manera genèrica. El servei és gratuït i treballa des de la prevenció per poder evitar o minimitzar les conseqüències de contextos familiars que dificulten un ambient òptim pel treball acadèmic dels fills/es.

Des del taller es potencien les millors condicions per a l’exercici de les funcions parentals de forma positiva i s’estableixen pautes metodològiques i pedagògiques per tal de reforçar tots aquells coneixements que s’han anat treballant en el Servei de Reforç Escolar.

© 2017 Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR)
Top

REIR.CAT utilitza “COOKIES” per garantir el correcte funcionament de la nostra pàgina web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors i per recollir dades estadístiques.

Si continua navegant o premeu el botó "ACCEPTAR" considerarem que accepta tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES a peu de pàgina.

ACEPTAR
Aviso de cookies