26 Sep

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

(Versión en castellano bajo estas líneas)

LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Aquests dies s’ha aprovat la Renda Garantida de Ciutadania, un compromís social que s’ha estat reclamant des de les entitats socials de fa temps. Un compromís en favor de l’equitat d’oportunitats. Cal dignificar als i les que, malauradament, no tenen els ingressos necessaris per tirar endavant en el dia a dia. Cal lluitar perquè tots/es puguin veure cobertes les necessitats mínimes.
Però aquesta RGC pateix com acció local, puntual i única. Cal plantejar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes, que també haurien de tenir garantides les seves necessitats; cal lluitar pels treballs dels joves, amb treballs i sous precaris que no els ofereixen futur malgrat tenir una feina a jornada completa; cal pensar estratègies reals pel col•lectiu d’aturats de llarga durada…

Però també els ciutadans de carrer, tu, jo, ell o ella, malgrat no disposar de poder de decisió en totes les mesures comentades abans, hem d’agafar un compromís: el de l’esforç. Cal no acostumar a ningú a viure d’ajuts, a no crear dependents d’ajuts socials que viuen enganxant dels ajuts d’un estament o l’altre d’una ONG a l’altra. Hem d’esmerçar esforços perquè els ajuts es destinin a la formació, el treball, l’esforç, la meritocràcia. La RGC ha de ser la cobertura per les situacions extremes. Però un cop aquestes són detectades i cobertes, necessitem un compromís social per la formació, i la inserció laboral, en definitiva per oferir les eines que permetin un creixement personal i professional convertint una situació passiva en activa.
Res és més frustrant que adonar-se de situacions que no permeten sortir de l’exclusió social, de manera conscient o inconscient. Per això calen decisions per apoderar a tothom en la recerca d’una vida digne que es basi en l’acció i no en l’ajut.

LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA

Estos días se ha aprobado la Renta Garantizada de Ciudadanía, un compromiso social que se ha estado reclamando largamente desde las entidades sociales. Un compromiso en favor de la equidad de oportunidades. Hay que dignificar a los y las que, desgraciadamente, no tienen los ingresos necesarios para salir adelante en el día a día. Hay que luchar porque todos/as puedan tener cubiertas las necesidades mínimas.
Pero esta RGC sufre como acción local, puntual y única. Hay que plantear la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, que también tendrían que tener garantizadas sus necesidades; hay que luchar por los trabajos de los jóvenes, con trabajos y sueldos precarios que no los ofrecen futuro a pesar de tener una jornada laboral completa; hay que pensar estrategias reales para el colectivo de parados de larga duración…
Pero también los ciudadanos de calle, tú, yo, él o ella, a pesar de no disponer de poder de decisión en todas las medidas comentadas antes, tenemos que adquirir un compromiso: el del esfuerzo. Hace falta no acostumbrar a nadie a vivir de ayudas, a no crear dependientes de ayudas sociales que viven enganchando ayudas de un estamento o el otro de una ONG o la otra. Tenemos que invertir esfuerzo para que las ayudas se destinen a la formación, el trabajo, el esfuerzo, la meritocrácia. La RGC tiene que ser la cobertura para situaciones extremas. Pero una vez estas son detectadas y cubiertas, necesitamos un compromiso social para la formación y la inserción laboral, en definitiva para ofrecer las herramientas que permitan un crecimiento personal y profesional convirtiendo una situación pasiva en activa.
Nada es más frustrante que darse cuenta de situaciones que no permiten salir de la exclusión social, de manera consciente o inconsciente. Por eso hacen falta decisiones para apoderar a todo el mundo para conseguir una vida digne que se base en la acción y no en la ayuda.

 

Comparteix